تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد


فرمت تمامی فایل ها می بایست jpg یا pdf باشد.

مربوط به درخواست :
آپلود رزومه استاد/اساتید : (*)
آپلود لیست شرکت کنندگان : (*)
آپلود فرم امضا شده درخواست برگزاری : (*)