تماس با دفترارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

نشست با شرکت برق خراسان

چاپ

در بررسی تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با شرکت برق منطقه ای خراسان مطرح شد:
افزایش ارتباط و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و شرکت برق منطقه ای خراسان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی نشستی با معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد بر هم افزایی و تعامل دانشگاه با شرکت برق منطقه ای خراسان تاکید کرد.

ادامه مطلب